Uvod v turizem in destinacijski manedžment (UTDM)

Koda predmeta
P 8
 
Tip predmeta (obvezni/izbirni)
obvezni
 
Študijsko leto izvajanja predmeta
1.
 
Število kreditnih točk
8

Splošni cilji
Splošni cilj predmeta je:

· pozna pojavne oblike turizma in organizacije turističnega trga ter odnose in funkcije subjektov v turizmu;
· pozna turizem kot neekonomsko in ekonomsko kategorijo ter osnovne pogoje za njegov nastanek;
· pozna klasifikacijo dejavnosti in raznolikost turističnega gospodarstva po standardih EU;
· pozna metode in kazalce spremljanja turističnega razvoja in je usposobljen analizirati turistični promet;
· pozna dimenzije in pojavne oblike turistične destinacije.
 
Predmetno-specifične kompetence
V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence:

· analizira in uporablja značilnosti turističnega povpraševanja in ponudbe;
· oblikuje integralne turistične proizvode;
· prepozna posebnosti turističnih območij in načrtuje njihovo organiziranost;
· prepozna pomen in vlogo deležnikov v turizmu in njihove funkcije.

Način izvajanja predmeta
Predavanja in laboratorijske vaje.
 
Načini preverjanja znanja
Pisni izpit. Pogoj za pristop k izpitu je opravljena projektna naloga.
 
Priporočena literatura
– Radić, D. Završnik, M.(2005). Management turistične destinacije. Ljubljana: Center RS za poklicno izobraževanje.
 
Predavateljici
mag. Neda Kovačič
Jana Špec
 
Jezik poučevanja
slovenski jezik

Leave a reply